AQUALUX A+B 1L + 1Kg

Aktív oxigénes fertőtlenítőszer és aktiválószere, védi az uszodavíz tisztaságát a baktériumok és algák ellen

Tartalma:

AQUALUX A – 20 g-os klórmentes tabletta, az aktív oxigénes eljárás A komponense, 1 kg

Tartalom: kálium-peroxo-monoszulfát 99%

CAS Nr.: 70693-62-8, EU Nr.: 274-778-7

UN 3085 (méret: min. 6mm)

AQUALUX B – az Aqualux A hatását erősíti, folyékony, oldata szagtalan, 1 liter

JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK MIATT A VEGYSZEREK VÁSÁRLÁSA, CSAK SZEMÉLYES ÁTVÉTELLEL LEHETSÉGES!

Tartalom: Dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid 20 %

CAS Nr.: 25988-97-0

UN 3082 (méret: min. 6mm)

Az Aqualux A és az Aqualux B együtt gondoskodik a kristálytiszta uszodavízről.

Alkalmazása: Első alkalommal 10 m3 vízhez 200 g AQUALUX A és 300 ml AQUALUX B. Folyamatos adagolásnál 10 m3 vízhez hetente 100 g AQUALUX A és kéthetente 100 ml AQUALUX B.

Figyelmeztető mondatok: H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H335 Légúti irritációt okozhat. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P220 Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. P261 Kerülje a permet belélegzését. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+361+353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+351+338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Listaár: 15 000 Ft

Prémium minőségű masszázsmedencéinkről érdeklődjön Wellness Szaküzletünkben

4034 Debrecen, Vámospércsi út 65.
+36 20 3187 555
+36 30 2468 320

Kérjen tőlünk árajánlatot!